Veřejné Obchodní Podmínky

Weomax Group s.r.o.
Kaprova 42/14

Praha 1  110 00

Část A.
Úvodní část

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi společností Weomax Group s.r.o. a zákazníky programu společnosti Weomax Group s.r.o. Každý takový smluvní vztah dále jen „kupní smlouva“.
  1. Obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek www.als28.cz
  2. Před uzavřením kupní smlouvy je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami, s programem uvedeným na webových stránkách www.als28.cz a s aktuálním ceníkem programu uveřejněným na webových stránkách www.als28.cz
  3. Závazná objednávka: kupní smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat tyto náležitosti (formulář objednávky je dostupný na webových stránkách www.als28.cz ).
   1.       I.        identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, email a telefonní číslo
   2.      II.        místo dodání včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru ve výdejních místech
   3.    III.        projevený souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních dat
   4.    IV.        emailovou adresu zákazníka pro zaslání potvrzení objednávky a faktury
   5.      V.        Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) závazné objednávky zákazníka společností Weomax Group s.r.o objednávka bude potvrzena emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Kupní smlouvu tvoří závazná objednávka zákazníka a její potvrzení společností Weomax Group s.r.o.

Část B.
Kupní smlouva

Čl. I. - Předmět smlouvy

 1. Kupní smlouvou se Weomax Group s.r.o zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen „zboží“), převést na něho vlastnické právo ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
  1. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na určené místo.

Čl. II. - Místo plnění

 1. Místem plnění je provozovna firmy Weomax Group s.r.o na adrese: J.K.Tyla 418, Valašské Meziříčí, 757 01 (dále jen „provozovna Weomax Group s.r.o.) nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  1. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. V takovém případě je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu.
  2. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je výdejní místo uvedené na objednávce.

Čl. III. - Doba plnění

 1.       I.        Dobou plnění  v provozovně je pracovní den v době od 14:00 hodin do 20:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. Dohodnou-li se smluvní strany, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem

                   v objednávce, domlouvá se čas předání se zákazníkem individuálně.

 1. Dohodnou-li se smluvní strany, že místem plnění je výdejní místo vybrané zákazníkem ve smlouvě. Bude zákazníkovi čas  vyzvednutí upřesněn.

Čl. IV. - Dodací podmínky

 1. Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění.
  1. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží firma Weomax Group s.r.o zboží v provozovně Weomax Group s.r.o. Uložené zboží je zákazník povinen převzít následující den po dni uložení v provozovně Weomax Group s.r.o.
  2. Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese Weomax Group s.r.o odpovědnost za ztrátu či poškození zboží.
  3. Zákazník bere na vědomí, že společnost Weomax Group s.r.o není povinna v případě přerušení dodávek zboží ze strany zákazníka, vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu.

Čl. V. - Kupní cena a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programu uveřejněného na webových stránkách Weomax Group s.r.o.
  1. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit na základě smlouvy, která bude společností Weomax Group s.r.o zaslána na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Weomax Group s.r.o uvedený ve smlouvě, nebo v hotovosti  prostřednictvím našich obchodních zástupců.
  2. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před dodáním zboží, a to v termínu uvedeném ve smlouvě.
  3. Kupní cena je zaplacena složením příslušné částky v hotovosti obchodnímu zástupci Weomax Group s.r.o proti potvrzení o zaplacení nebo v případě bezhotovostního převodu připsáním příslušné částky na bankovní účet Weomax Group s.r.o.
  4. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením.

Část C.
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zákazník je povinen řídit se instrukcemi Weomax Group s.r.o na skladování a nakládání se zbožím dodávanými společně se zbožím.
  1.      II.        Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené společnosti Weomax Group s.r.o jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil Weomax Group s.r.o.
  2.    III.        Zákazník zasláním objednávky vyslovuje svůj souhlas společnosti Weomax Group s.r.o jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze a jeho partnerským organizacím se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu Weomax Group s.r.o uvedenou v záhlaví obchodních podmínek.
  3.    IV.        Účinnost obchodních podmínek se stanoví na dobu neurčitou.
  4.      V.        Weomax Group s.r.o je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření.
  5.    VI.        Zvláštní ujednání mezi Weomax Group s.r.o a zákazníkem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

 Mgr. Antónie Mačingové

web autorky
KDO JSME?
Weomax Group s.r.o.
Jsme mladá progresivní firma ze Zlínska úzce spolupracující s paní Mgr. Antonii Mačingovou, autorkou knížek Zhubněte jednou pro vždy a Harmonie krásy, zdraví a vitality. Jen díky nám máte unikátní možnost získat prestižní 28 denní detoxikační program, vytvořený zmiňovanou autorkou, na který má naše firma výhradní právo pro přípravu a distribuci po celé ČR.
Telefon
+420 608 616 600
WWW
www.ALS28.cz
Napište nám